Företagens utländska direktinvesteringar – motiv och sysselsättningseffekter

industri-utlandska-direktinvesteringar2I ett läge då många regeringar utökat sina ambitioner att i detalj styra de inhemska ekonomierna har samtidigt internationella krafter gjort det svårare att nå nationella mål med hjälp av traditionella ekonomisk-politiska medel. Detta har bl a lett till krav på utökade möjligheter för statsmakterna att påverka företagens utländska investeringsverksamhet. I Sverige har detta nyligen föranlett lagstiftning i syfte att reglera svenska företags utlandsetablering med hänsyn till dess effekter på sysselsättning och industriell utveckling i Sverige. Sådana ingrepp måste emellertid rimligen förutsätta kunskaper om företagens villkor och effekterna av förändringar i dessa på samhällsekonomin.

Tillgången på material som kan användas som underlag för en bedömning av dessa frågor är begränsad. Problemen och frågorna är dessutom synnerligen komplexa. Det är därför angeläget att genom studier inom svensk industri öka kunskapen om framför allt motiven till och effekten på den inhemska sysselsättningen av företagens utlandsetableringar.

Initiativet till föreliggande studie omfattande fem av våra mest exportintensiva industrier togs ursprungligen av ordföranden i SKF:s styrelse, Folke Lindskog. Studien har genomförts inom Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning av dr Per-Martin Meyerson, som också svarar för innehållet i dess helhet.

Stockholm i oktober 1976

Axel Iveroth

Gunnar Eliasson

Studien finns inte längre att köpa från förlaget men du kan läsa den här. Den finns också att låna på några bibliotek.